3-Methoxyestra-1,3,5(10),16-tetraene

3-Methoxyestra-1,3,5(10),16-tetraene