1,2,3-trichloro-2-(chloromethyl)propane

1,2,3-trichloro-2-(chloromethyl)propane