2,4-Dichloro-6-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazine

2,4-Dichloro-6-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazine