Formamidine, 3,3-dimethyl-1-(4-ethoxyphenyl)

Formamidine, 3,3-dimethyl-1-(4-ethoxyphenyl)