5-chloro-2-(1H-pyrazol-5-yl)aniline

5-chloro-2-(1H-pyrazol-5-yl)aniline