4-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-one

4-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-one