2-(5-Isopropyl-2-methylphenyl)ethanol

2-(5-Isopropyl-2-methylphenyl)ethanol