[4-(diethylamino)phenyl]methanol

[4-(diethylamino)phenyl]methanol