{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}(diphenyl)methanol

{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}(diphenyl)methanol