2-hydrazinyl-2-oxo-N-(1-phenylethyl)acetamide

2-hydrazinyl-2-oxo-N-(1-phenylethyl)acetamide