(oxydi-4,1-phenylene)bis(phenylmethanone)

(oxydi-4,1-phenylene)bis(phenylmethanone)