(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium Chloride

(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium Chloride