2-hydroxyethyl 4-methylbenzenesulfonate

2-hydroxyethyl 4-methylbenzenesulfonate