[3-(4-chlorophenyl)oxiran-2-yl](phenyl)methanone

[3-(4-chlorophenyl)oxiran-2-yl](phenyl)methanone