[3-(4-Methoxy-phenyl)-oxiranyl]-phenyl-methanone

[3-(4-Methoxy-phenyl)-oxiranyl]-phenyl-methanone