3-(Piperidinomethyl)-2-benzothiazolinethione

3-(Piperidinomethyl)-2-benzothiazolinethione