6,6-bis(ethylsulfanyl)hexane-1,2,3,4-tetrol

6,6-bis(ethylsulfanyl)hexane-1,2,3,4-tetrol