17beta-Nitro-5alpha-androstane

17beta-Nitro-5alpha-androstane