formaldehyde phenylhydrazone

formaldehyde phenylhydrazone