3-nitro-5,6-diphenyl-1H-pyrazin-2-one

3-nitro-5,6-diphenyl-1H-pyrazin-2-one