1-Chloro-4-[methoxy(phenyl)methyl]benzene

1-Chloro-4-[methoxy(phenyl)methyl]benzene