5,6-dichloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]pyridine-3-carboxamide

5,6-dichloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]pyridine-3-carboxamide