ethyl n-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glycinate

ethyl n-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glycinate