3-(octylsulfanyl)propanenitrile

3-(octylsulfanyl)propanenitrile