10beta-Hydroxynorethindrone

10beta-Hydroxynorethindrone