1,1-Dichloro-2-(p-chlorophenyl)-2-phenylethane

1,1-Dichloro-2-(p-chlorophenyl)-2-phenylethane