2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol

2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol