2-(3-{(E)-[1-(2,3-dimethylphenyl)-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-5(2H)-ylidene]methyl}-1H-indol-1-yl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide

2-(3-{(E)-[1-(2,3-dimethylphenyl)-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-5(2H)-ylidene]methyl}-1H-indol-1-yl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide