(4-nitrophenyl)(diphenyl)methanol

(4-nitrophenyl)(diphenyl)methanol