1-phenyl-2-(4-phenylpiperazino)-1-ethanol

1-phenyl-2-(4-phenylpiperazino)-1-ethanol