Benzophenone, O-methyloxime

Benzophenone, O-methyloxime