ethyl 2-[(4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl)oxy]acetate

ethyl 2-[(4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl)oxy]acetate