2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine

2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine