7-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOHEPTANE

7-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOHEPTANE