6-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOHEXANE

6-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOHEXANE