5-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOPENTANE

5-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOPENTANE