1-(4-methoxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)propane-1,3-dione

1-(4-methoxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)propane-1,3-dione