3-allyl-2-mercapto-6-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one

3-allyl-2-mercapto-6-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one