Methyl penta[trifluoromethyl]benzoate

Methyl penta[trifluoromethyl]benzoate