methyl 3-methyl-5-[(phenoxycarbonyl)amino]isothiazole-4-carboxylate

methyl 3-methyl-5-[(phenoxycarbonyl)amino]isothiazole-4-carboxylate