4-(2-phenylhydrazinyl)benzoic acid

4-(2-phenylhydrazinyl)benzoic acid