3-hydroxy-2-(2-methylphenyl)-3-phenylisoindolin-1-one

3-hydroxy-2-(2-methylphenyl)-3-phenylisoindolin-1-one