Ethyl 4-chloro-2-[3,4-dichlorobenzylthio]-5-pyrimidinecarboxylate

Ethyl 4-chloro-2-[3,4-dichlorobenzylthio]-5-pyrimidinecarboxylate