1,3-Dioxolane, 2,4,5-trimethyl-2-(p-tolyl)-

1,3-Dioxolane, 2,4,5-trimethyl-2-(p-tolyl)-