2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-(4-methoxyphenyl)-4-thiazolyl)-

2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-(4-methoxyphenyl)-4-thiazolyl)-