4-Methyl-2-phenyl-2H-phthalazin-1-one

4-Methyl-2-phenyl-2H-phthalazin-1-one