5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol

5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol