1-(2-chloroethyl)-1h-tetrazol-5-amine

1-(2-chloroethyl)-1h-tetrazol-5-amine