6-amino-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile

6-amino-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile