2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-oxoethyl 3-methylbutanoate

2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-oxoethyl 3-methylbutanoate